Aktuality

 

Vážení rodiče, milí žáci,

 

po obdržení konkrétních požadavků MŠMT na zajištění ochrany zdraví a provozu ZUŠ poskytujeme podrobnější informace k organizaci výuky v naší škole od 11. 5. Do 30. 6. 2020. Prosíme o jejich pečlivé pročtení.

 

Informace k zajištění ochrany zdraví

 

 • Dle dokumentu vydaného MŠMT (celý dokument  ZDE) je nutné před první vyučovací hodinou pedagogovi dodat: Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění podepsané zákonným zástupcem nebo zletilým žákem. Dokument k vytištění je ZDE Bez tohoto potvrzení, nebudou žáci přijati k výuce.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Pohyb osob po společných prostorách (šatny, chodby, toalety) je možný pouze s ochranou dýchacích cest.
 • V průběhu vzdělávání a konzultací v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován odstup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v učebnách.
 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do učebny, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Prostory školy budou denně dezinfikovány, exponovaná místa častěji. Na sociálních zařízeních bude zajištěna dezinfekce, stejně tak i v učebnách.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19, nesmí vstoupit do školy.

 

Informace k výuce

 

Hudební obor

 • výuka bude umožněna od pondělí 11. 5. 2020.
 • Individuální výuka bude probíhat běžnou formou podle platného rozvrhu.
 • Žáci, kteří se výuky nebudou moci zúčastnit, budou nadále vyučováni distančně formou zadávání úkolů nebo online hodiny.
 • Výuka hudební nauky probíhat do konce školního roku distanční formou. Budou však umožněny individuální konzultace s vyučující po předchozí telefonické domluvě. Konzultace domlouvejte alespoň den předem (A. Dušková - 731 820 568, J. Vysoudilová 777 125 841)
 • Výuka souborové hry bude probíhat zatím distančně. Dále podle domluvy bude možno přejít i na běžnou formu výuky.
 • Vzhledem k nově nastavenému provozu ZŠ, kde máme učebny, nemůže výuka na pobočce Jívová probíhat. Po domluvě s vyučujícím je možno, přivézt žáky na hodiny do ZUŠ M. Beroun, nebo nadále pokračovat v online výuce.

 

Výtvarný obor

 • Výuka bude umožněna od pondělí 18. 5. 2020. (vzhledem ke větší složitosti organizace skupin).
 • Prezenční výuka bude probíhat podle upraveného rozvrhu po domluvě s vyučující.
 • Žáci, kteří se výuky nebudou moci zúčastnit, budou nadále vyučováni distančně. Přebírání materiálu a pomůcek pro tvorbu proběhne po domluvě s vyučující v určeném čase.
 • Vzhledem k nově nastavenému provozu ZŠ, kde máme učebny, nemůže výuka na pobočkách Město Libavá a Jívová probíhat. V případě velkého zájmu o prezenční výuku by bylo možné odučit skupiny v Moravském Berouně (zatím, zvažujeme možnosti), kam by rodiče žáky dopravili. Jinak bude výuka nadále pokračovat distančně. O přebírání materiálu, pomůcek a instrukcí pro tvorbu budete informování vyučujícími.

 

Informace k úplatě za vzdělávání

 

 • Ve věci úplaty za vzdělávání v době uzavření škol se budeme řídit doporučením AZUŠ ČR.

 

1. Žák využije nabízené možnosti vzdělávání na dálku

Probíhá pravidelná komunikace se školou, žák plní úkoly dle možností svých či rodiny, je mu poskytována průběžná zpětná vazba a škola jej formativně hodnotí. Vzdělávání probíhá dle ŠVP tak, aby požadavky na žáky (s přihlédnutím k podpoře rodiny) byly splnitelné v domácím prostředí žáka. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy.

 

2. Žák nevyužije nabízené možnosti vzdělávání na dálku, ale zůstává žákem školy

Zákonní zástupci informovali školu o tomto postupu, nemají možnost zajišťovat vzdělávání na dálku. Žák ale zůstává žákem školy. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy.

 

3. Žák ani jeho zákonní zástupci na výzvy školy nereaguje

Na základě opakovaných výzev školy žák či zákonní zástupci žáka nijak nereagují, škola s nimi nemá kontakt. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy.

 

4. Žák ukončil vzdělávání v ZUŠ

Zákonní zástupci informovali školu o ukončení vzdělávání v ZUŠ (formou stanovenou školním řádem – tedy na základě písemné odhlášky předané ředitelce školy). Žák přestává být žákem školy dnem uvedeným v písemném oznámení o ukončení vzdělávání, jinak dnem doručení. Pokud bude žák chtít od září opět navštěvovat ZUŠ, může být znovu přijat ke studiu za podmínek uvedených v § 2 vyhlášky. Ve věci úplaty se postupuje podle § 8 odst. 3 vyhlášky. Podle tohoto ustanovení platí, že ukončí-li žák vzdělávání na základě písemného oznámení z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Aktuální mimořádnou situaci lze chápat jako důvod hodný zvláštního zřetele. Žák není hodnocen na vysvědčení.

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností nás neváhejte kontaktovat. Děkujeme za spolupráci.

 

 

Mgr. Martina Michailidisová

ředitelka ZUŠ M. Beroun

 

OCHRANA ZDRAVÍ ZUŠ

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Novinky

TOPlist
Tato stránka používá cookies za účelem efektivního poskytování služeb. Více informací zde. Používáním této stránky s tím souhlasíte.